LỰA CHỌN MÔN HỌC

1. Thi vào các trường THPT: Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Hùng Sơn…

Học các môn: Toán, Văn, Anh văn và Môn bổ sung (Môn bổ sung thông báo sau)

2. Thi vào trường chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

·        Thi vào lớp chuyên Toán

Học các môn: Toán, Văn, Anh văn và Toán chuyên + Môn bổ sung thông báo sau.

Khi chọn ôn lớp này, học sinh có các lựa chọn: Học lớp chuyên Toán, Chuyên Tin, hay lớp thường của trường Huỳnh hoặc có thể chuyển điểm sang các trường khác.

·         Thi vào lớp chuyên Tin

Học các môn: Toán, Văn, Anh văn và Toán chuyên + Môn bổ sung thông báo sau.

Khi chọn ôn lớp này, học sinh có các lựa chọn: Học lớp chuyên Tin, hay lớp thường của trường Huỳnh hoặc có thể chuyển điểm sang các trường khác.

·         Thi vào lớp chuyên Hóa

Học các môn: Toán, Văn, Anh văn và Hóa học + Môn bổ sung thông báo sau.

Khi chọn ôn lớp này, học sinh có các lựa chọn: Học lớp chuyên Hóa, hay lớp thường của trường Huỳnh hoặc có thể chuyển điểm sang các trường khác.

·         Thi vào lớp chuyên Lý

Học các môn: Toán, Văn, Anh văn và Vật lý + Môn bổ sung thông báo sau.

Khi chọn ôn lớp này, học sinh có các lựa chọn: Học lớp chuyên Lý, hay lớp thường của trường Huỳnh hoặc có thể chuyển điểm sang các trường khác.

·         Thi vào lớp chuyên Sinh

Học các môn: Toán, Văn, Anh văn và Sinh học + Môn bổ sung thông báo sau.

Khi chọn ôn lớp này, học sinh có các lựa chọn: Học lớp chuyên Sinh, hay lớp thường của trường Huỳnh hoặc có thể chuyển điểm sang các trường khác.

·         Thi vào lớp chuyên Văn

Học các môn: Toán, Văn, Anh văn và Văn chuyên + Môn bổ sung thông báo sau.

Khi chọn ôn lớp này, học sinh có các lựa chọn: Học lớp chuyên Văn, hay lớp thường của trường Huỳnh hoặc có thể chuyển điểm sang các trường khác.

·         Thi vào lớp chuyên Anh

Học các môn: Toán, Văn, Anh văn + Môn bổ sung thông báo sau.

Khi chọn ôn lớp này, học sinh có các lựa chọn: Học lớp chuyên Anh, hay lớp thường của trường Huỳnh hoặc có thể chuyển điểm sang các trường khác.