Năm học 2016-2017

Năm học 2016-2017
Một vài hoạt động cơ bản
    + Để xem lại click vào biểu tượng Play |> sẽ hiển thị thanh điều kiển bên dưới.
    + Click vào nút Play |> để albums tự chạy
    + Hoặc Click vào Next => xem ảnh sau.    + Click vào Previous <= xem ảnh trước.